Moet u een rapport inleveren bij het CBR?

Bij bepaalde oogheelkundige gezondheidsproblemen of beperkingen heeft het CBR een rapport nodig van een oogarts.  Het CBR zal vervolgens kunnen beoordelen of u nog veilig kunt rijden. Wij kunnen u helpen om dit rapport door een oogarts in te laten vullen.

Soms ontvangt u naast een rapport ook een verslag. Deze kunt u ook laten invullen door een arts van MKIN. 

Welke rapporten en/of verslagen heeft u ontvangen van het CBR?

Stap 1. Maak een afspraak

U kunt eenvoudig een afspraak maken via onze partner Oogkeuring.nl. Geef bij het maken van de afspraak aan welke rapporten u wilt laten invullen. Vergeet niet uw ZD codes bij de hand te houden.

Stap 2. Keuring door oogarts

De keuring bestaat uit een onderzoek van een optometrist op locatie. Direct na het onderzoek verstuurt de optometrist alle ingevoerde gegevens naar de oogarts die vervolgens, binnen maximaal enkele werkdagen, de keuring uitvoert en deze doorstuurt naar het CBR. Het CBR is uiteindelijk de instantie die bepaalt óf, en voor hoe lang, u mag rijden.

Stap 3. Ontvang uw uitslag

Een medisch adviseur van het CBR beoordeelt met de informatie van de oogarts. U krijgt vervolgens via Mijn CBR het besluit van het CBR dat u rijgeschikt bent.

In geval van oogheelkundige keuring kunt u de volgende verslagen hebben ontvangen:

  • Verslag arts Algemeen
  • Verslag arts Visus en oogaandoening
  • Verslag arts Medicatie algemeen
  • Verslag arts inwendige ziekten
  • Verslag arts Diabetes mellitus

In geval van oogheelkundige keuring kunt u de volgende rapporten hebben ontvangen:

  • Rapport Oogarts Bioptisch telescoopsysteem BTS
  • Rapport Oogarts Oogheelkunde
  • Rapport Specialist algemeen

U kunt eenvoudig een afspraak online maken of bellen met ons telefoonnummer 020 – 261 25 60. Geef bij het maken van de afspraak aan welke verslagen u wilt laten invullen. Vergeet niet uw ZD codes bij de hand te houden.

De kosten van de keuring worden bepaald door Oogkeuring.nl.

U vindt hier de tarieven.

U wordt gekeurd in het kader van het onderzoek naar uw rijgeschiktheid ten behoeve van de Gezondheidsverklaring procedure van het CBR. Het onderzoek zal worden uitgevoerd door een arts en een psychiater. De keuring bestaat uit een psychiatrisch onderzoek, een lichamelijk onderzoek en/of bloed- en/of urineonderzoek.

Op deze pagina vindt u informatie over uw rechten en plichten ten aanzien van het keuringsonderzoek.

Legitimatiebewijs en informatie over het onderzoek
De keurend arts zal u voorafgaand aan het onderzoek vragen naar een legitimatiebewijs, zoals een geldig paspoort of identiteitskaart. Dit is van belang voor het vaststellen van uw identiteit. In het keuringsrapport zal de keurend arts aangeven hoe u zich heeft gelegitimeerd.

Recht op inzage, correctie en blokkering van het keuringsrapport
U mag de keurend arts vragen inzage te krijgen in het keuringsrapport om na te gaan of u een beroep wilt doen op het correctie en blokkeringsrecht. Dit recht houdt in dat u naast het recht om te vernemen wat de conclusie is van het keuringsonderzoek, kunt aangeven dat u niet wilt dat het rapport aan het CBR wordt gestuurd.

Maakt u gebruik van het blokkeringsrecht dan geeft de keurend arts schriftelijk aan het CBR door dat u geen toestemming geeft voor het versturen van het keuringsrapport. Alleen uw persoonsgegevens zoals naam, adres en woonplaats en het ingevulde Blokkeringsformulier worden aan het CBR gestuurd. Het rapport wordt dan dus aan niemand verstuurd. Het CBR kan in dat geval geen besluit nemen over uw rijgeschiktheid. In dat geval wordt ervan uitgegaan dat de inhoud van het keuringsrapport zou hebben geleid tot een ongeschiktheidsverklaring. Dit betekent dat het CBR op grond van het door de Minister aangepaste Reglement rijbewijzen gedurende een jaar na de datum van het keuringsonderzoek geen verklaring van geschiktheid aan u kan afgeven en gedurende dat jaar geen verklaring van geschiktheid in het rijbewijzenregister wordt geregistreerd. U mag pas weer rijden indien u na die periode van een jaar mogelijk opnieuw rijgeschikt wordt bevonden.

Na afloop van het onderzoek zal de keurend arts u vragen of u gebruik wilt maken van het inzage, correctie en of blokkeringsrecht. U ontvangt een inzageformulier waarop u dit kunt aangeven. U dient het formulier ingevuld en van een datum en handtekening te voorzien en aan de keurend arts af te geven.

Indien u gebruik wilt maken van inzage, correctie en eventuele blokkering, dan ontvangt u het keuringsrapport op het e-mailadres dat u heeft aangegeven of per post indien u dit wenst. Houdt u uw e-mail en post goed in de gaten omdat u, mocht u willen blokkeren, dan binnen een week moet reageren op het rapport via een bijgevoegd Blokkeringsformulier.

Reageert u niet binnen deze termijn, dan moet de keurend arts ervan uitgaan dat u geen bezwaar heeft tegen toezending van het rapport en de conclusies aan het CBR. Het rapport wordt dan aan het CBR gestuurd.

Eventuele feitelijke onjuistheden in het rapport, bijvoorbeeld een onjuiste (geboorte)datum of naam kunt u op het Blokkeringsformulier aangeven. Deze correcties worden dan met het rapport meegestuurd naar het CBR. Voor de goede orde: dit betekent niet dat u het recht heeft wijzigingen aan te brengen omdat u het niet eens bent met een onderdeel van het rapport of omdat u een passage niet relevant vindt.

Herkeuring
Bent u het niet eens met de uitslag van de keuring, dan hebt u op grond van de Gezondheidsverklaring procedure het recht, binnen 4 weken nadat u het voorlopig besluit van het CBR tot ongeldig verklaring van het rijbewijs heeft ontvangen, om een herkeuring te vragen bij het CBR. Let op: dit geldt niet wanneer u gebruik heeft gemaakt van uw blokkeringsrecht, want in dat geval kan het CBR geen verklaring van geschiktheid aan u afgeven (zie hierboven). Het verzoek om herkeuring moet u indienen bij het CBR, niet bij de keurend arts. Na de herkeuring neemt het CBR een beslissing op basis van beide onderzoeken. De kosten van zowel het eerste onderzoek als de herkeuring komen voor uw rekening.

Ten aanzien van de herkeuring geldt eenzelfde procedure als voor het eerste onderzoek (uitleg onderzoek, rechten etc.). Het CBR informeert u hierover.

Bewaartermijn van keuringsgegevens
De keurend arts bewaart de keuringsgegevens tot de beslissing van het CBR onherroepelijk is geworden, dus tot het moment van de afronding van uw procedure bij het CBR.

Als u gebruik maakt van blokkering en het rapport dus niet aan het CBR wordt gestuurd, dan worden de keuringsgegevens vernietigd door de keurend arts.

Recht om bezwaar en beroep aan te tekenen tegen het besluit van het CBR
U heeft het recht om bezwaar en beroep aan te tekenen tegen het officiële besluit van het CBR over al dan niet geldigheid van uw rijbewijs. Alle besluiten die worden genomen en voor bezwaar en beroep vatbaar zijn, worden door het CBR aan betrokkenen bekendgemaakt.

De keurend arts staat daar verder buiten.

Meer informatie over het CBR kunt u vinden op www.cbr.nl.

Vertegenwoordiging
Uw recht op inzage en blokkering kunt u aan een ander overlaten, bijvoorbeeld uw partner. In dat geval vraagt de keurend arts de persoon die u vertegenwoordigt om een schriftelijke machtiging. Daarin moet dan staan dat u hem of haar heeft aangewezen als uw gemachtigde.

Voor de duidelijkheid: u dient wel altijd zélf op de keuring te verschijnen en gekeurd te worden.

Aandachtig.

Wij begrijpen uw situatie.

Deskundig.

Wij geven u een eenduidig advies.

Oplossingsgericht.

Wij helpen u met het CBR proces.