Moet u gekeurd worden omdat uw rijbewijs is ingenomen?

Soms ontvangt het CBR een mededeling van een vermoeden van ongeschiktheid van derden. Dit kan een mededeling van de politie zijn of een mededeling gebaseerd op informatie van andere derden, zoals een behandelend arts. Als u uw rijbewijs wilt behouden, moet u meewerken met een medisch onderzoek. Dit onderzoek wordt opgelegd door het CBR. Werkt men hier niet aan mee dan wordt het rijbewijs ongeldig verklaard.

In de oproepbrief van het CBR staat duidelijk vermeld dat het een mededeling betreft. De specialisten van MKIN kunnen u keuren in het kader van de mededelingenprocedure.

Bel voor een Afspraak: 020 – 261 25 60

Stap 1.

CBR verwijst voor Afspraak

U wordt door het CBR verwezen voor een specialistisch onderzoek bij onze neuroloog, internist of cardioloog. Dit is bijvoorbeeld een onderzoek in verband met een vermoeden op alcohol- en/of drugsmisbruik, psychisch functioneren, cognitief functioneren, bewustzijnsstoornissen, etc.

U moet een afspraak maken met een onafhankelijk specialist op verwijzing van de afdeling Mededelingen van het CBR.

Vanwege de Corona maatregelen kunnen wij helaas niet op alle locaties de keuringen organiseren. Wel proberen wij u zo snel mogelijk te helpen.

Indien u een afspraak wilt maken of indien u vragen heeft over uw keuring, aarzel dan niet contact op te nemen met 020 – 261 25 60.

Stap 2.

Informatie opvragen

MKIN opereert onafhankelijk van het CBR, daarom hebben onze artsen de medische informatie die bij het CBR bekend is niet tot hun beschikking. Wij verzoeken u om de volgende gegevens (indien beschikbaar) mee te nemen:

 • bij suikerziekte (diabetes): Bloedwaarden niet ouder dan 3 maanden (DM: HbA1C, Glucose nuchter, Kreatinine, GFR, Cholesterol totaal en urine op eiwit);
 • bij hoge bloeddruk (hypertensie): uitdraai van bloedwaarden en bloeddruk gegevens van recente bezoek aan uw huisarts of specialist (op te vragen bij uw huisarts of behandelend specialist);
 • bij OSAS / apnue: een recente uitdraai van CPAP apparaat
 • samenvatting huisartsenjournaal met betrekking tot de aandoening waarvoor u gekeurd wordt (op te vragen bij uw huisarts);
 • meest recente specialistenbrief (op te vragen bij uw huisarts of behandelend specialist);
 • medicatie overzicht (op te vragen bij uw apotheek).

Stap 3.

Medische keuring

Tijdens de keuring heeft onze arts een gesprek met u. Tevens zal de arts u lichamelijk onderzoeken om te bekijken of en in welke mate uw eventuele aandoening invloed heeft op uw waarneming, bewustzijn en reactievermogen. U kunt dan denken aan het testen van uw ogen, gehoor, evenwicht en reflex.

Na de keuring zal de arts een onafhankelijk advies geven aan het CBR op basis van de Regeling Eisen Geschiktheid 2000.

Zodra het CBR het rapport heeft ontvangen krijgt u uiterlijk binnen 4 weken een reactie van het CBR. Maar vaak gaat ook dat sneller.

Veelgestelde vragen

Soms ontvangt het CBR een mededeling van een vermoeden van ongeschiktheid van derden. Dit kan een mededeling van de politie zijn of een mededeling gebaseerd op informatie van andere derden, zoals een behandelend arts. Als u uw rijbewijs wilt behouden, moet u meewerken met een medisch onderzoek welke wordt opgelegd door het CBR.Werkt men hier niet aan mee dan wordt het rijbewijs ongeldig verklaard.

Het CBR maakt een afspraak voor u bij MKIN. U hoeft dat zelf niet te doen.

Neem een printje van alle berichten en uw identiteitsbewijs mee naar de afspraak. Daarnaast is het van belang dat onze arts beschikt over recente en relevante medische informatie over uw aandoening. Daarom verzoeken wij u om de volgende gegevens (indien beschikbaar) mee te nemen:

 • bij suikerziekte (diabetes): Bloedwaarden niet ouder dan 3 maanden (DM: HbA1C, Glucose nuchter, Kreatinine, GFR, Cholesterol totaal en urine op eiwit);
 • bij hoge bloeddruk (hypertensie): uitdraai van bloedwaarden en bloeddruk gegevens van recente bezoek aan uw huisarts of specialist (op te vragen bij uw huisarts of behandelend specialist);
 • samenvatting huisartsenjournaal met betrekking tot de aandoening waarvoor u gekeurd wordt (op te vragen bij uw huisarts);
 • meest recente specialistenbrief (op te vragen bij uw huisarts of behandelend specialist);
 • medicatie overzicht (op te vragen bij uw apotheek).

De arts onderzoekt u en vult de formulieren in.

U mag de ingevulde formulieren altijd inzien.

Het CBR beoordeelt al uw informatie. U ontvangt vervolgens schriftelijk bericht. Actuele ínformatie over wanneer u van het CBR een bericht ontvangt vindt u op

Als het nodig is verwijst het CBR u door voor een rijtest. Soms is er meer informatie nodig en wordt u nog doorverwezen naar een andere specialist.

Als het CBR alle informatie heeft die nodig is, volgt het bericht of u rijgeschikt bent en uw rijbewijs kunt behouden.

Het CBR heeft aangegeven dat u vanwege uw aandoening een medisch specialistische keuring moet ondergaan. Problemen met de gezondheid kunnen de rijvaardigheid beïnvloeden. 1 tot 2 op de 1000 verkeersongevallen wordt veroorzaakt door een plotselinge aandoening bij de bestuurder van een motorvoertuig. Daarom zijn er regels vastgesteld om de lichamelijke en geestelijke geschiktheid voor het besturen van motorrijtuigen te beoordelen. De internist geeft een onafhankelijk advies aan het CBR op basis van de Regeling Eisen Geschiktheid 2000.

Het beginpunt van de procedure ligt bij de politie, de officier van justitie of de directeur van het CBR. Bij hen kan het vermoeden ontstaan, dat de houder van een rijbewijs niet meer voldoet aan de eisen voor geschiktheid of rijvaardigheid. Meestal ontstaat dit vermoeden door een feitelijke constatering van de politie.
De politie stuurt binnen zes maanden na de aanhouding een zogenaamde ‘mededeling’ naar de divisie Rijgeschiktheid van het CBR. Het vervolg van de procedure is afhankelijk van de feiten die de politie heeft geconstateerd.

U kunt binnen 14 dagen na ontvangst van een brief van het CBR, waarin zij u mededelen dat er een onderzoek volgt, afstand doen van uw rijbewijs bij de gemeente. Doet u geen afstand van uw rijbewijs, dan volgt vervolgens binnen vier weken een besluit.
U bent dan ook de kosten verschuldigd voor het opleggen van dit besluit en de kosten voor het medisch onderzoek of onderzoek naar uw rijvaardigheid.

Het is belangrijk dat u uw goed voorbereid op uw keuring door de arts. MKIN opereert onafhankelijk van het CBR, daarom hebben onze artsen de medische informatie die bij het CBR bekend is niet tot hun beschikking.

Tijdens de keuring zullen de volgende zaken worden besproken:

 • uw medische voorgeschiedenis;
 • welke klachten u ervaart;
 • uw medicijngebruik.

Wij verzoeken u om de volgende gegevens (indien beschikbaar) mee te nemen:

 1. Bij suikerziekte (diabetes): Bloedwaarden niet ouder dan 3 maanden (DM: HbA1C, Glucose nuchter, Kreatinine, GFR, Cholesterol totaal en urine op eiwit);
 2. Bij verhoogde bloeddruk (hypertensie): uitdraai van bloedwaarden en bloeddruk gegevens van recente bezoek aan uw huisarts of specialist (op te vragen bij uw huisarts of behandelend specialist);
 3. Bij OSAS/Apnue: een recente uitdraai van CPAP apparaat;
 4. Bij cardiologische aandoeningen: een recent ECG (hartfilmpje);
 5. Vraag bij uw apotheek een actueel medicatie overzicht op (ook als u geen medicatie gebruikt, dan een blanco lijst met alleen uw naam) en neem deze mee naar de keuring;
 6. Vraag uw huisarts een samenvatting van uw huisartsenjournaal met betrekking tot de aandoening waarvoor u gekeurd wordt;
 7. Vraag bij uw behandelend specialisten (via de polikliniek) de meest recente specialistenbrief op;
 8. Neem uw rijbewijs en/of identiteitsbewijs mee;
 9. Neem alle andere keuringsverslagen en/of overige verwijzingen mee naar uw keuringsafspraak.

Lever de gegevens uiterlijk 2 dagen voor de keuring aan:

– via Cliënt portaal: U ontvangt in de week voorafgaand aan de keuring een aparte e-mail waarin wij u uitnodigen om een account aan te maken in onze beveiligde omgeving. Om een account aan te maken moet er een 06-nummer bij ons bekend zijn. Wij verzoeken u vriendelijk om deze informatie uiterlijk 2 dagen voor de keuringsdag via ons beveiligde cliënt portaal aan uw dossier toe te voegen.

– per post: Indien het voor u niet mogelijk is om de documenten digitaal aan te leveren dan kunt u de informatie per post aanleveren (MKIN, Postbus 17188, 1001 JD Amsterdam).

De arts zal samen met u de vragen op het formulier van het CBR bespreken. Vervolgens zal er een gesprek zijn over uw klachten in het verleden en nu. De arts zal een lichamelijk onderzoek uitvoeren. Deze zal bestaan uit testen om te bekijken of en in welke mate uw eventuele aandoening invloed kan hebben op uw waarneming, bewustzijn en reactievermogen. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan het testen van u ogen, gehoor, evenwicht en reflex. Het kan zijn dat u zich gedeeltelijk moet ontkleden.

De arts maakt een rapport. U mag dit rapport inzien. Indien u mondeling of schriftelijk akkoord bent, zullen wij uw rapport versturen aan het CBR. U ontvangt een kopie voor uw administratie.

U ontvangt binnen 4 weken na het indienen van het verslag bericht van het CBR. Indien de aangeleverde informatie voldoende is geweest voor de medisch adviseur van het CBR om een conclusie te stellen zal u direct uw uitslag horen. Indien de medische adviseur van het CBR meer informatie nodig heeft om uw rijgeschiktheid te beoordelen zal u verwezen worden naar een andere keurend arts of onafhankelijk specialist en/of wordt u uitgenodigd voor een rijtest.

Wordt u verwezen naar een neuroloog, internis en/of cardioloog, maak een keuringsafspraak via MKIN 020 – 261 25 60.

Rijbewijskeuringen zitten niet in het basispakket en worden dus niet standaard voor iedereen vergoed. U krijgt alleen een vergoeding als u een aanvullende verzekering heeft afgesloten die de keuring dekt. Meer informatie over een eventuele vergoeding vindt u in de polisvoorwaarden van uw aanvullende verzekering.

De keuring duurt gemiddeld 30 minuten.

Binnen 4 weken na het indienen van het rapport door de arts ontvangt u bericht of u uw rijbewijs mag verlengen of dat de medisch adviseur nog aanvullende informatie nodig heeft om uw rijgeschiktheid te beoordelen. Soms verlangt het CBR nog een rijtest.

Indien u een klacht heeft inzake de medisch specialistische keuring welke is uitgevoerd door een specialist aangesloten bij MKIN, dan kunt u gebruik maken van onze klachtenregeling

Neem gerust contact op met MKIN: 020 – 261 25 60 of via info@mkin.nl 

Aandachtig.

Wij begrijpen uw situatie.

Deskundig.

Wij geven u een eenduidig advies.

Oplossingsgericht.

Wij helpen u met het CBR proces.