Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen tussen “HET MEDISCH KEURINGSINSTITUUT NEDERLAND”, gevestigd te Keizersgracht 560, 1017 EM Amsterdam, en de “Opdrachtgever”.
 2. “Opdrachtgever” is de persoon, instelling, bedrijf of organisatie die opdracht geeft tot het verrichten van een keuring of andere dienst die HET MEDISCH KEURINGSINSTITUUT NEDERLAND levert.
 3. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van alle personen die voor HET MEDISCH KEURINGSINSTITUUT NEDERLAND werkzaam zijn en/of door HET MEDISCH KEURINGSINSTITUUT NEDERLAND zijn ingeschakeld.
 4. Bijzondere, van de algemene voorwaarden van HET MEDISCH KEURINGSINSTITUUT NEDERLAND afwijkende bepalingen, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. De door de opdrachtgever gestelde en/of door deze gehanteerde voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij en voor zover deze door HET MEDISCH KEURINGSINSTITUUT NEDERLAND schriftelijk zijn bevestigd.
 6. De opdrachtgever met wie eenmaal op basis van de onderhavige voorwaarden is gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid hiervan op daaropvolgende overeenkomsten met HET MEDISCH KEURINGSINSTITUUT NEDERLAND.
 7. HET MEDISCH KEURINGSINSTITUUT NEDERLAND handelt bij de uitvoering van de opdrachten conform de beroepsnormen zoals gesteld in wet- en regelgeving.

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand door een (schriftelijke) bevestiging van HET MEDISCH KEURINGSINSTITUUT NEDERLAND aan de opdrachtgever, dan wel op het moment dat HET MEDISCH KEURINGSINSTITUUT NEDERLAND feitelijk met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen.
 2. HET MEDISCH KEURINGSINSTITUUT NEDERLAND kan voor de uitvoering van de overeenkomst gebruikmaken van door haar ingeschakelde derden, die op eigen verantwoordelijkheid de werkzaamheden uitvoeren, tenzij uitdrukkelijk anders tussen hen is overeengekomen.

Artikel 3. Wijziging overeenkomst

 1. Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling van deze leveringsvoorwaarden  gelden slechts, indien zij schriftelijk door HET MEDISCH KEURINGSINSTITUUT NEDERLAND zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende aanbieding, offerte, overeenkomst etc. zoals genoemd in artikel 1 lid 1.

Artikel 4. Annuleren van/niet verschijnen op consult

 1. Afspraken voor een medische rapportage of onderzoek, hierna te noemen “het consult”, kunnen tot 48 uur voor het feitelijke moment waarop het consult is afgesproken, worden geannuleerd. Dit kan worden gedaan door of namens de persoon ten aanzien van wie het consult wordt verricht, hierna te noemen “de betrokkene”. Voor annuleringen binnen 48 uur voor het tijdstip van het consult wordt een annuleringstarief in rekening gebracht. Het tarief voor annuleringen binnen 48 uur is 50% van het overeengekomen tarief voor de dienstverlening, tenzij anders is overeengekomen. Het tarief voor annuleringen binnen 24 uur is 100% van het overeengekomen tarief voor de dienstverlening, tenzij anders is overeengekomen.
 2. De betrokkene dient op tijd op het consult aanwezig te zijn. Indien deze niet binnen 30 minuten na aanvang van het geplande consult verschijnt, is de opdrachtgever het no-show-tarief verschuldigd. Dit is per product vastgesteld op 50% van het overeengekomen tarief voor de dienstverlening, tenzij dit anders is overeengekomen. Indien de betrokkene voortijdig en op eigen initiatief het onderzoek beëindigd, is – ongeacht de uitkomst van het onderzoek- de opdrachtgever het volledige tarief verschuldigd.
 3. Het tarief voor een medische expertise of onderzoek wordt vooraf vastgesteld in overleg met de opdrachtgever.
 4. Genoemde tarieven zullen jaarlijks per 1 januari op basis van de index CAO-Ionen, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek, worden geïndexeerd. De ontwikkeling van deze index over de periode januari tot en met december van het voorafgaande kalenderjaar geldt daarbij als referentieperiode voor het vaststellen van de hoogte van de indexering. Deze indexering is standaard en geldt derhalve ook zonder voorafgaande mededeling hiervan aan de opdrachtgever.

Artikel 5. Rapporteren

 1. HET MEDISCH KEURINGSINSTITUUT NEDERLAND draagt er in beginsel zorg voor dat de rapportage binnen drie tot vier weken na het verrichten van het onderzoek aan de opdrachtgever wordt doorgegeven, e.e.a. met inachtneming van het blokkeringsrecht van betrokkene zoals vermeld in art. 7.
 2. De door HET MEDISCH KEURINGSINSTITUUT NEDERLAND opgegeven termijn, waarbinnen de rapportage beschikbaar is, is slechts een indicatie, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

Artikel 6. Administratie

 1. HET MEDISCH KEURINGSINSTITUUT NEDERLAND draagt zorg voor een zorgvuldige administratie. HET MEDISCH KEURINGSINSTITUUT NEDERLAND bewaart de gegevens en eventuele uitslagen van de betrokkene. Deze gegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk of contractueel is vastgesteld. Een verzoek om afschrift en aanvulling van zijn (haar) bewaarde gegevens door de betrokkene, geschiedt door middel van invulling van een door HET MEDISCH KEURINGSINSTITUUT NEDERLAND verstrekt formulier en betaling door betrokkene of opdrachtgever van de eventueel verschuldigde administratiekosten zoals aangegeven op het formulier.
 2. De opdrachtgever verklaart dat de door hem of haar opgegeven personalia van de betrokkene juist zijn. HET MEDISCH KEURINGSINSTITUUT NEDERLAND zal met het oog op de juiste persoonsidentificatie de betrokkene om een legitimatiebewijs vragen.
 3. Ten aanzien van de omgang met persoongegevens en de administratie worden de wettelijke bepalingen terzake privacy-bescherming en geheimhoudingsplicht in acht genomen.

Artikel 6. Vertrouwelijkheid

 1.  Zowel HET MEDISCH KEURINGSINSTITUUT NEDERLAND als de opdrachtgever staan ervoor in, dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard voor derden geheim zal blijven. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd als deze door een der partijen als zodanig is aangeduid.

Artikel 7. Kosten

 1. De kosten van de arts/specialist, het consult en een eventueel noodzakelijk aanvullend medisch (laboratorium) onderzoek komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. De opdrachtgever is tevens gehouden de kosten zoals genoemd in het vorige lid te voldoen, indien de betrokkene gebruik maakt van zijn blokkeringsrecht ex artikel 7:464 lid 2 jo 466 lid 5 BW.

Artikel 8. Facturering en vergoeding

 1. Kosten worden per consult door HET MEDISCH KEURINGSINSTITUUT NEDERLAND aan de opdrachtgever gefactureerd. Betaling dient te geschieden binnen 10 dagen na de factuurdatum, op een door HET MEDISCH KEURINGSINSTITUUT NEDERLAND aan te geven wijze.
 2. Alle door HET MEDISCH KEURINGSINSTITUUT NEDERLAND in rekening gebrachte bedragen dienen zonder inhouding, korting of verrekening te worden voldaan. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 3. De opdrachtgever blijft te allen tijde aansprakelijk voor betaling van de factuur. Voldoening van de factuur van HET MEDISCH KEURINGSINSTITUUT NEDERLAND door een derde bevrijdt de opdrachtgever van voldoening daarvan.
 4. Indien het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum is betaald, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat een voorafgaande sommatie of ingebrekestelling vereist zal zijn. De opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuimtreden een rente verschuldigd van 2% per maand over het opeisbare bedrag. Daarbij wordt een gedeelte van een maand als volle maand voor de berekening van de verschuldigde rente aangemerkt.
 5. Indien de opdrachtgever jegens HET MEDISCH KEURINGSINSTITUUT NEDERLAND in verzuim is, is hij verplicht aan HET MEDISCH KEURINGSINSTITUUT NEDERLAND de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten te vergoeden. De door de opdrachtgever te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van 162,75 Euro.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. Op evt. aansprakelijkstelling van HET MEDISCH KEURINGSINSTITUUT NEDERLAND door de opdrachtgever voor schade die een rechtstreeks gevolg is van een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad van HET MEDISCH KEURINGSINSTITUUT NEDERLAND en/of haar ondergeschikten, is de (Nederlandse) wetgeving van toepassing. HET MEDISCH KEURINGSINSTITUUT NEDERLAND heeft daartoe een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
 2. De aansprakelijkheid van HET MEDISCH KEURINGSINSTITUUT NEDERLAND voor directe schade die een rechtstreeks gevolg is van een verwijtbare fout van HET MEDISCH KEURINGSINSTITUUT NEDERLAND en/of haar ondergeschikten, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis. Dit geldt met uitzondering van evt. door betrokkene geleden letselschade, die een rechtstreeks gevolg is van een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad van HET MEDISCH KEURINGSINSTITUUT NEDERLAND en/of haar ondergeschikten.
 3. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens voornoemde verzekering mocht plaatsvinden, of deze geen dekking biedt, is iedere aansprakelijkheid van HET MEDISCH KEURINGSINSTITUUT NEDERLAND beperkt tot de factuurwaarde van de betreffende opdracht waarop de schade betrekking heeft. Dit geldt met uitzondering van evt. door betrokkene geleden letselschade, die een rechtstreeks gevolg is van een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad van HET MEDISCH KEURINGSINSTITUUT NEDERLAND en/of haar ondergeschikten.
 4. HET MEDISCH KEURINGSINSTITUUT NEDERLAND is evenwel niet aansprakelijk voor bij de opdrachtgever of derden ontstane schade als gevolg van verstrekking van onjuiste en/of onvolledige informatie door of namens de opdrachtgever of derden, dan wel schade als gevolg van handelen of nalaten van of namens de opdrachtgever of die derden.
 5. Iedere aansprakelijkheid voor schade vervalt door het verloop van vijf jaar vanaf de dag waarop de opdrachtgever en/of betrokkene met de tekortkoming in de uitvoering van de opdracht bekend is geworden.
 6. Alle kosten die HET MEDISCH KEURINGSINSTITUUT NEDERLAND heeft moeten maken in verband met gerechtelijke procedures tegen de opdrachtgever zijn voor rekening van de opdrachtgever, ook voor zover deze kosten de rechtelijke proceskostenveroordeling overtreffen, tenzij de rechter anders bepaalt en HET MEDISCH KEURINGSINSTITUUT NEDERLAND deels of volledig in de kosten wordt veroordeeld.

Artikel 10. Tekortkomingen

 1. Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze tekort komt in de nakoming van de overeenkomst, zal HET MEDISCH KEURINGSINSTITUUT NEDERLAND hem in gebreke stellen met vermelding van de termijn waarbinnen alsnog aan de verplichtingen moet worden voldaan. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek, zal HET MEDISCH KEURINGSINSTITUUT NEDERLAND alsdan ook het recht hebben de overeenkomst op te schorten, dan wel deze geheel of ten dele zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden.
 2. Hetgeen in het vorige lid vermeld is, geldt tevens in het geval van faillissement, surseance van betaling, beslag op het vermogen, onder curatelestelling van de opdrachtgever of bij stillegging van zijn bedrijf.

Artikel 11. Nietigheid, strijdigheid of geschillen

 1. Op elke overeenkomst tussen HET MEDISCH KEURINGSINSTITUUT NEDERLAND en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. In het geval dat enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. HET MEDISCH KEURINGSINSTITUUT NEDERLAND en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 3. Bij geschillen over de vraag of aan de opdracht is voldaan wordt bij voorkeur een externe onafhankelijke deskundige ingeschakeld. De daarvoor voor te schieten kosten worden door HET MEDISCH KEURINGSINSTITUUT NEDERLAND en de opdrachtgever gelijkelijk gedragen. Partijen moeten met de keuze van de deskundige instemmen. Degene die in het ongelijk wordt gesteld draagt de integrale kosten van de deskundige. Een en ander laat onverlet het recht van partijen om zich tot de bevoegde Nederlands rechter te wenden.
 4. Voor zover een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd komen met regels van dwingend recht of aan (een van) de voorwaarden(en) –  al dan niet door invoering van nieuwe wet- of regelgeving – gevolgen zouden moeten worden verbonden die niet overeenstemmen met de afspraken en de bedoeling van partijen, zullen HET MEDISCH KEURINGSINSTITUUT NEDERLAND en de opdrachtgever met elkaar in overleg treden teneinde tot een met de bestaande wet- en regelgeving of uitleg daarvan in overeenstemming zijnde wijziging van de overeenkomst te komen, die zoveel mogelijk aansluit bij de afspraken en bedoeling van partijen.

ALGEMENE GEGEVENS

 • 020 – 261 25 60

 • info[at]mkin.nl

 • Postbus 17188
  1001 JD Amsterdam