Algemene Voorwaarden per 01-01-2024

Artikel 1. Definities

 1. Onder het “MKiN” wordt verstaan het Medisch Keuringsinstituut Nederland, gevestigd te Amsterdam, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 62155342.
 2. Onder de “Opdrachtgever” wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten met het MKIN.
 3. Onder “Consument” wordt verstaan de Opdrachtgever als bedoeld in het vorige lid, zijnde een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Onder “Betrokkene” wordt verstaan de natuurlijke persoon ten behoeve van wie de Overeenkomst is gesloten en die dus het Consult zal bezoeken, al dan niet tevens de Opdrachtgever.
 5. Onder “Keuringsarts” wordt verstaan de (basis)arts, psychiater, neuroloog, cardioloog, internist, longarts, oogarts, ARBO/bedrijfsarts en/of een ander medisch specialist die de rijbewijskeuring voor Betrokkene verricht.
 6. Onder de “Overeenkomst” wordt verstaan iedere tussen het MKiN en de Opdrachtgever, al dan niet op afstand, tot stand gekomen overeenkomst waarmee het MKiN zich heeft verbonden tot het verlenen van diensten inzake rijbewijskeuringen.
 7. Onder het “Consult” wordt verstaan het in verband met de diensten door de wederpartij gereserveerde spreekuur voor de Betrokkene.
 8. Onder het “Herroepingsrecht” wordt verstaan het wettelijke recht van de Consument om in geval van koop op afstand (online of telefonisch) de Overeenkomst tot 14 (veertien) dagen na totstandkoming daarvan zonder opgave van redenen te ontbinden.
 9. Onder “Schriftelijk(e)” wordt verstaan zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van het MKiN en iedere tot stand gekomen Overeenkomst en alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen met betrekking tot het door of namens MKiN verrichte rijbewijskeuringen voor Betrokkene. Tenzij Schriftelijk door het MKiN nadrukkelijk bevestigd, is de toepasselijkheid van de door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en/of vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 3. Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken middels Schriftelijke bevestiging door het MKiN.
 4. Alle voorwaarden van deze algemene voorwaarden zijn onverkort van toepassing op alle personen die voor het MKiN werkzaam zijn en/of door het MKiN worden ingeschakeld.
 5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. De Opdrachtgever met wie eenmaal op basis van de onderhavige algemene voorwaarden is gecontracteerd, stemt tevens in met de toepasselijkheid hiervan op alle daaropvolgende overeenkomsten met het MKiN.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand door een (Schriftelijke) bevestiging van het MKiN aan Opdrachtgever, dan wel op het moment dat het MKiN feitelijk met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen.

Artikel 4. Uitvoering overeenkomst

 1. Het MKiN kan voor de uitvoering van de Overeenkomst gebruikmaken van de door haar ingeschakelde derden, die op eigen verantwoordelijkheid de werkzaamheden uitvoeren, tenzij tussen het MKiN en die derde uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Spreekuren worden gehouden op de overeengekomen, door het MKiN voorgestelde locatie.
 3. Tijdens het Consult voor de rijbewijskeuring wordt onderzoek verricht op basis van de uitnodiging van het CBR voor het ondergaan van de keuring. De Opdrachtgever staat ervoor in dat de Betrokkene de relevante gezondheidsinformatie zoals een kopie van de gezondheidsverklaring, meeneemt naar het Consult. Voorts staat de Opdrachtgever ervoor in dat de Betrokkene de eventuele hulpmiddelen meeneemt die bij het besturen van zijn voertuig door hem worden gebruikt. De gezondheidsverklaring is tegen betaling te verkrijgen bij de gemeente of via de website van het CBR. Zonder relevante medische gegevens en eventuele hulpmiddelen kan de rijbewijskeuring niet plaatsvinden. In dat geval maakt de Opdrachtgever nimmer aanspraak op restitutie van het voor het Consult betaalde bedrag.
 4. Niet inbegrepen zijn de kosten die medische behandelaars berekenen voor het verstrekken van medische informatie die eventueel door het MKiN bij de betreffende behandelaar wordt opgevraagd. De kosten kunnen worden gemaakt indien het MKiN van oordeel is dat de betreffende medische informatie van de Betrokkene relevant is om de diensten deugdelijk te kunnen verlenen. De bedoelde kosten worden doorberekend aan de Opdrachtgever. Betaling daarvan dient te geschieden middels overboeking, binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum, tenzij de factuur een andere betalingstermijn vermeldt, in welk geval die betalingstermijn toepassing vindt.
 5. Indien het MKiN zich naar aanleiding van het Consult heeft verbonden om documentatie, zoals rapportage, anamnese, onderzoeksresultaten en advies, aan de Opdrachtgever te leveren, geschiedt dit per e-mail tenzij uitdrukkelijk anders door het MKiN is vermeld. Eventueel ter zake vermelde uitvoerings- en leveringstermijnen gelden uitsluitend als indicatieve, niet-fatale, termijnen waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.
 6. Het MKiN zal zich inspannen om de uitkomst van het medisch onderzoek via een rapportage binnen vier weken na het verrichten van het onderzoek aan Betrokkene te verstrekken, e.e.a. met inachtneming van het blokkeringsrecht van Betrokkene zoals vermeld in artikel 8 van deze algemene voorwaarden. Deze termijn is slechts een indicatie, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.
 7. Het MKiN zal uiterlijk binnen vier weken na goedkeuring c.q. instemming van Betrokkene de uitkomst van het medisch onderzoek digitaal via Zorgdomein of schriftelijk per post aan het CBR toesturen.
 8. Het verzuim van het MKiN treedt niet eerder in dan nadat de Opdrachtgever het MKiN Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld en de nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds niet heeft plaatsgevonden.

Artikel 5. Annulering en verplaatsing

 1. Het bepaalde in dit artikel laat het recht Herroepingsrecht, zoals bedoeld in artikel 6, onverlet.
 2. Het Consult kan tot 48 uur vóór het geplande moment waarop het is afgesproken worden geannuleerd of verzet, waarvoor het MKiN gerechtigd is om administratiekosten in rekening te brengen. De administratiekosten bedraagt € 17,50 inclusief btw. Dit kan telefonisch of per e-mail worden gedaan door of namens de Betrokkene ten aanzien van wie het Consult zou worden verricht.
 3. In geval van annulering uiterlijk tot 48 uur vóór het geplande Consult, zal het MKIN de van de Opdrachtgever in het kader van de Overeenkomst ontvangen bedragen, zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na de annulering aan de Opdrachtgever terugbetalen.
 4. In geval van niet tijdige annulering of verplaatsing, alsook in geval de Betrokkene niet (op tijd) op het Consult verschijnt (no show), blijft de Opdrachtgever het basistarief plus eventueel de toeslag indirecte tijd verschuldigd en maakt de Opdrachtgever dan ook nimmer aanspraak op restitutie van het volledig betaalde bedrag.
 5. Indien de Betrokkene voortijdig en op eigen initiatief het onderzoek beëindigd, is de Opdrachtgever – ongeacht de reden van de beëindiging en de uitkomst van het onderzoek – het basistarief plus eventueel de toeslag indirecte tijd verschuldigd.

Artikel 6. Herroepingsrecht voor Consumenten

 1. De Consument heeft het wettelijke recht om de Overeenkomst tot 14 (veertien) dagen na totstandkoming daarvan zonder opgave van redenen te ontbinden, voor zover de volgende leden van dit artikel dit recht niet uitsluiten.
 2. De Consument die gebruik maakt van het recht van ontbinding, kan de Overeenkomst ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door het MKiN aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij het MKiN. Zo spoedig mogelijk nadat het MKiN in kennis is gesteld van het voornemen van de Consument om de Overeenkomst te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal het MKiN de ontbinding per e-mail bevestigen.
 3. Indien het Consult plaatsvindt tijdens de ontbindingstermijn, geschiedt dit slechts op uitdrukkelijk verzoek van de Consument.
 4. Bij uitoefening van het recht van ontbinding na een verzoek overeenkomstig het vorige lid, is de Consument het MKiN een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door het MKiN is nagekomen op het moment van uitoefening van het recht van ontbinding, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis. Het evenredige bedrag dat de Consument aan het MKiN is verschuldigd, wordt berekend op grond van de totale prijs zoals uitdrukkelijk is overeengekomen. Als de totale prijs excessief is, wordt het evenredige bedrag berekend op basis van de marktwaarde van het gedeelte van de Overeenkomst dat is uitgevoerd.
 5. De Consument heeft geen recht van ontbinding na afloop van het Consult, mits
  a. de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument; en
  b. de Consument heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra het MKiN de Overeenkomst is nagekomen.
 6. Het MKiN zal de van de Consument in het kader van de Overeenkomst ontvangen bedragen, onverminderd het bepaalde in lid 4 en 5, zo spoedig mogelijk, althans binnen 14 (veertien) dagen na de bevestiging als bedoeld in lid 2 aan de Consument terugbetalen.

Artikel 7. Informatieverstrekking door de Opdrachtgever 

 1. De Opdrachtgever stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan het MKiN.
 2. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Indien en voor zover de Opdrachtgever dit verzoekt, retourneert het MKiN de betreffende bescheiden.
 4. Stelt de Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door het MKiN redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 8. Prijzen en betalingen

 1. Een Consult wordt aangeboden tegen de vaste prijs die in het aanbod op de website van het MKiN (https://mkin.nl/wat-betaalt-u-voor-een-rijbewijskeuring) is vermeld, vermeerderd met een voorschotbedrag. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de totaalprijs vermeld, inclusief btw, doch exclusief de eventuele kosten van het verstrekken van medische informatie zoals bedoeld in artikel 4.4. Na het Consult stuurt het MKiN aan de Opdrachtgever een eindafrekening.
 2. De kosten van de Keuringsarts, de administratieve en secretariële handelingen inzake het Consult, het Consult zelf, het eventueel noodzakelijk aanvullend medisch (laboratorium) onderzoek en het opvragen van relevante medische gegevens komen voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 3. De Opdrachtgever is tevens gehouden de kosten zoals genoemd in het vorige lid te voldoen, indien Betrokkene gebruik maakt van zijn blokkeringsrecht ex artikel 7:464 lid 2 BW jo 7:466 lid 5 BW.
 4. Alle door het MKiN in rekening gebrachte bedragen dienen zonder inhouding, korting of verrekening te worden voldaan door de Opdrachtgever. Indien het Consult bij de Keuringsarts minder heeft geduurd dan de tijd die de Nederlandse Zorgautoriteit daarvoor stelt, heeft de Opdrachtgever recht op de teruggave van de toeslag van de directe tijd. Indien de indirecte tijd minder heeft geduurd dan de Nederlandse Zorgautoriteit daarvoor stelt, heeft de Opdrachtgever ook recht op een teruggave van de toeslag.
 5. Betaling van het Consult dient vooraf te geschieden middels iDeal of bankoverschrijving op het in de factuur vermelde bankrekeningnummer van het MKiN. De Opdrachtgever maakt niet eerder aanspraak op uitvoering van de Overeenkomst door het MKIN dan nadat de vooruitbetaling door het MKiN is ontvangen.
 6. Indien tijdige betaling van de eventuele extra kosten van het verstrekken van medische informatie als bedoeld in artikel 4.4. achterwege blijft, treedt het verzuim van de Opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de Opdrachtgever over het openstaande bedrag de dan geldende wettelijke (handels)rente verschuldigd.
 7. De uit de Overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen jegens het MKiN, rusten uitsluitend op de Opdrachtgever. De Opdrachtgever kan zich er jegens het MKiN nimmer op beroepen dat een derde, zoals de Betrokkene, voorziet in de nakoming van haar betalingsverplichtingen.
 8. Genoemde tarieven zullen jaarlijks per 1 januari op basis van de index CAO-lonen, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek, worden geïndexeerd. De ontwikkeling van deze index over de periode januari tot en met december van het voorafgaande kalenderjaar geldt daarbij als referentieperiode voor het vaststellen van de hoogte van de indexering. Deze indexering is standaard en geldt derhalve ook zonder voorafgaande mededeling hiervan aan de Opdrachtgever.

Artikel 9. Facturering, teruggave, rente en kosten

 1. De kosten worden per Consult door het MKiN aan de Opdrachtgever gefactureerd. Betaling dient te geschieden uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na de factuurdatum, op een door het MKiN aan te geven wijze.
 2. Het MKiN is gerechtigd de aan de Opdrachtgever te verstrekken facturen uitsluitend per e-mail aan de Opdrachtgever beschikbaar te stellen.
 3. Indien de Opdrachtgever van mening is dat hij recht heeft op teruggave van de toeslagen dan kan de Opdrachtgever gebruik maken van de Klachtenregeling zoals opgenomen in deze algemene voorwaarden.
 4. De Opdrachtgever blijft te allen tijde aansprakelijk voor betaling van de factuur. Voldoening van de factuur van het MKiN door een derde bevrijdt de Opdrachtgever van de verschuldigdheid daarvan.
 5. Indien het verschuldigde bedrag niet binnen 14 (veertien) dagen na de factuurdatum is betaald, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat een voorafgaande sommatie of ingebrekestelling vereist zal zijn. Vanaf het moment van in verzuimtreden is de Opdrachtgever over het openstaande bedrag de dan geldende wettelijke (handels)rente verschuldigd.
 6. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, door het MKiN gemaakt ter verkrijging van de door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 10. Overmacht

 1. Het MKiN is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zover zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt verstaan, wordt onder overmacht (tevens) begrepen: brand, inbraak, stormschade, pandemie, ziekte en arbeidsongeschiktheid als gevolg waarvan de overeenkomst (tijdelijk) niet kan worden nagekomen.
 2. Indien de overmacht situatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt en het geplande Consult niet kosteloos kan worden verplaatst, zijn partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd het recht van de Opdrachtgever op restitutie van de overeengekomen prijs indien het Consult daardoor geen doorgang vindt, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 11. Privacy en vertrouwelijkheid

 1. Het MKiN zal met het oog op de juiste persoonsidentificatie de Betrokkene voorafgaand aan het Consult om een geldig legitimatiebewijs vragen.
 2. Alle vertrouwelijke informatie, waaronder mede begrepen persoonsgegevens, afkomstig van de Opdrachtgever of Betrokkene, zal door het MKiN vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruik voor zover dat in het kader van de vastlegging en uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is.
 3. In geval van dreigend gevaar voor de Betrokkene, Opdrachtgever, het MKiN of derden, behoudt het MKiN zich evenwel het recht voor om relevante informatie te verstrekken aan de werkgever van de Betrokkene, bevoegde instanties of andere (rechts)personen zodat het gevaar kan worden beperkt of weggenomen. Indien het MKiN op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak verplicht wordt om toch vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, kan jegens het MKiN geen schadevergoeding worden geëist.
 4. Het MKiN draagt zorg voor een zorgvuldige administratie.
 5. Het MKiN bewaart de (persoons)gegevens en de eventuele onderzoek uitslagen van Betrokkene. De gegevens van de Betrokkene en/of die van het keuringsonderzoek worden slechts bewaard zolang dat noodzakelijk is in verband met het doel van het onderzoek waarvoor de keuring wordt gedaan. Het MKIN bewaart derhalve de keuringsgegevens tot het moment dat de beslissing van het CBR onherroepelijk is geworden. Indien de Betrokkene gebruik maakt van het blokkeringsrecht en het rapport om die reden niet aan het CBR wordt gestuurd, dan worden de (keurings)gegevens van Betrokkene zo spoedig mogelijk door het MKiN vernietigd.
 6. Zolang de keuringsgegevens niet door het MKiN zijn vernietigd, kan de Betrokkene een afschrift en/of aanvulling van zijn gegevens aan het MKiN verzoeken door het invullen van het daarvoor door het MKiN beschikbaar gestelde formulier alsmede door betaling van de eventueel daarvoor verschuldigde administratiekosten.
 7. Het MKiN zal de persoonsgegevens die bescherming genieten op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens zorgvuldig en rechtmatig gebruiken en beschermen. De
  persoonsgegevens zullen slechts worden gebruikt voor het maken van een afspraak voor de keuring en de uitvoering daarvan, dan wel om bezoekers van de website (www.mkin.nl) op de hoogte te houden van de nieuwe ontwikkelingen, aanbiedingen of diensten of middels een mailing via het door Opdrachtgever opgegeven e-mailadres.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 1. Het MKiN is slechts aansprakelijk te houden voor schade als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van het MKIN en/of eventueel door haar ingeschakelde derden. In het bijzonder is de aansprakelijkheid van het MKiN beperkt zoals voorzien in het overige van dit artikel.
 2. Het MKiN voert de diensten uit naar beste inzicht en vermogen. Het MKiN verbindt zich, tenzij het tegendeel onmiskenbaar uit de aard of strekking van de diensten voortvloeit, echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis. Het MKiN kan nimmer garanderen dat de resultaten worden bereikt die de Opdrachtgever of Betrokkene met het aangaan van de Overeenkomst beoogt te behalen.
 3. Het MKiN is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de Opdrachtgever of Betrokkene verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. Het MKiN is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
 5. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijkheid van het MKiN bestaat, is die aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van het MKiN betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van het MKiN nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat onder de gegeven omstandigheden, op grond van de door hem afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
 6. Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van het MKiN en/of eventueel door haar ingeschakelde derden, zal de Opdrachtgever het MKiN vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de Overeenkomst door het MKiN.
 7. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, verjaren alle vorderingen en verweren jegens het MKiN door verloop van één jaar.
 8. Alle kosten die het MKiN heeft moeten maken in verband met gerechtelijke procedures tegen de Opdrachtgever zijn voor rekening van de Opdrachtgever, ook voor zover deze kosten de rechtelijke proceskostenveroordeling overtreffen, tenzij de rechter anders bepaalt en het MKiN deels of volledig in de kosten wordt veroordeeld.

Artikel 13. Opschorting en ontbinding

 1. Bezwaren van Opdrachtgever tegen de hoogte van de facturen van het MKiN schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
 2. Indien de Opdrachtgever op enigerlei wijze tekortkomt in de nakoming van de Overeenkomst zal het MKiN alsdan, onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek, het recht hebben de Overeenkomst op te schorten, dan wel deze geheel of ten dele zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, onder alle voormelde gevallen ook begrepen het recht om de uitkomst van de keuring c.q. het advies niet aan het CBR te sturen.
 3. De rechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel geldt tevens voor het MKiN in het geval van faillissement, surseance van betaling, beslag op het vermogen, onder curatelestelling van de Opdrachtgever of bij stillegging van zijn bedrijf.

Artikel 14. Wijzigingen

 1. Deze algemene voorwaarden kunnen van tijd tot tijd eenzijdig worden gewijzigd door het MKiN. De gewijzigde voorwaarden zullen ten minste 14 (veertien) dagen voorafgaand aan de inwerkingtreding daarvan Schriftelijk of langs elektronische weg (e-mail) aan de Opdrachtgever worden toegezonden. De gewijzigde voorwaarden zijn van kracht op het moment van inwerkingtreding.
 2. Na het moment van inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden zijn die ook van toepassing op de periode voorafgaand aan de wijziging.

Artikel 15. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alvorens een beroep te doen op de rechter zullen partijen zich optimaal inspannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Alle geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank te Amsterdam.

Artikel 16. Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de Opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij het MKiN.
 2. Klachten kunnen worden ingediend binnen 3 (drie) maanden nadat het feit waarover de Opdrachtgever zich wil beklagen heeft plaatsgevonden, dan wel binnen 3 (drie) maanden nadat de Opdrachtgever redelijkerwijs van het feit kennis heeft kunnen nemen.
 3. Klachten kunnen worden ingediend per e-mail via steef@mkin.nl.
 4. Om een klacht in behandeling te kunnen nemen, dient bij het indienen van de klacht de volgende gegevens te worden verschaft:
  – Naam, geboortedatum, adres, e-mailadres, telefoonnummer van Betrokkene;
  – CBR zaaknummer/relatienummer;
  – ZD-code voor het specialistische rapport;
  – De datum en locatie van de keuring;
  – De exacte begin- en eindtijd van de keuring volgens Opdrachtgever;
  – De naam van de keurend medisch specialist’
  – Omschrijving van de klacht;
  – Eventuele relevante stukken ter onderbouwing van de klacht.
 5. De Opdrachtgever krijgt binnen 5 (vijf) dagen van ontvangst van de klacht een ontvangstbevestiging.
 6. Bij het MKiN ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 (veertien) dagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door het MKiN binnen de termijn van 14 (veertien) dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Opdrachtgever een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Amsterdam, januari 2024

Aandachtig

Wij begrijpen uw situatie

Deskundig

Wij geven u een eenduidig advies

Oplossingsgericht

Wij helpen u met het CBR proces