Onze klachtenregeling

 

De directie en medewerkers van Medisch KeuringsInstituut Nederland spannen zich maximaal in om uw keuring optimaal te laten verlopen. Ondanks het streven maximale kwaliteit te leveren, kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Dan horen wij dat graag. Uw ervaringen kunnen voor medewerkers van Medisch KeuringsInstituut Nederland een belangrijk signaal zijn om bepaalde zaken te verbeteren.

Bespreken met de betrokken persoon of een lid van de directie

Heeft u opmerkingen, problemen of bent u ontevreden over de gang van zaken maak dit dan kenbaar aan de betrokken persoon. Uiteraard zijn wij bereid in overleg met u te kijken naar een oplossing. In zo’n gesprek kunnen soms misverstanden uit de weg geruimd worden. Komt u er met de betrokken persoon niet uit dan is het vaak verstandig samen met iemand die wat meer afstand heeft een en ander te bespreken. Eén van de directieleden zal u een gesprek aanbieden en proberen uw klacht op te lossen.

Klachtenprocedure
 • Medisch KeuringsInstituut Nederland beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de cliënt de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Medisch KeuringsInstituut Nederland.
 • Klachten kunnen worden ingediend binnen 6 maanden nadat het feit waarover de cliënt zich wil beklagen heeft plaatsgevonden, danwel binnen 6 maanden nadat de verzekerde redelijkerwijs van het feit kennis heeft kunnen nemen.
 • Klachten kunnen worden ingediend per e-mail steef@mkin.nl.
 • Om een klacht in behandeling te kunnen nemen, dient bij het indienen van de klacht de volgende gegevens te worden verschaft:
  o Naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer van cliënt
  o BSN nummer en geboortedatum
  o Omschrijving van de klacht
  o Eventuele relevante stukken ter onderbouwing van de klacht
 • De cliënt krijgt binnen 3 werkdagen een ontvangstbevestiging van ontvangst van de klacht.
 • Bij Medisch KeuringsInstituut Nederland ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Medisch KeuringsInstituut Nederland binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de cliënt een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 • Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

ALGEMENE GEGEVENS

 • 020 – 261 25 60

 • info[at]mkin.nl

 • Postbus 17188
  1001 JD Amsterdam