Privacy Statement

Het Medisch Keuringsinstituut Nederland maakt gebruik van beveiliging- of veiligheidsprocedures tegen diefstal, verlies en misbruik door derden en zorgt dat uitsluitend bevoegde personen toegang te geven tot uw persoonlijke gegevens. Als u de indruk heeft dat Het Medisch Keuringsinstituut Nederland gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Het Medisch Keuringsinstituut Nederland via steef@mkin.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar steef@mkin.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Het Medisch Keuringsinstituut Nederland zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Bewaartermijn

Het Medisch KeuringsInstituut Nederland bewaart uw gegevens zolang deze actueel blijven voor het doel, of daarmee niet onverenigbare doelen, waartoe Het Medisch Keuringsinstituut Nederland deze gegevens heeft verzameld. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk of contractueel is vastgesteld.

Wijziging Privacyverklaring

Het Medisch Keuringsinstituut Nederland behoudt zich het recht deze privacy statement te wijzigen. De privacy statement is online beschikbaar voor inzage en kan op ieder gewenst moment geraadpleegd worden om zicht te krijgen op eventuele wijzigingen.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

Medisch Keuringsinstituut Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid als gevolg van diefstal van persoonsgegevens of eventuele schade als gevolg van diefstal van persoonsgegevens opgeslagen en beheert in systemen van Medisch KeuringsInstituut Nederland of door derden in systemen welke niet onder de directe controle van en verantwoordelijkheid van Medisch Keuringsinstituut Nederland vallen, tenzij deze het directe gevolg is van een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad van de verwerker van uw persoonsgegevens. In het voorkomende geval is vergoeding van de schade beperkt tot de direct geleden schade door degene wiens persoonsgegevens het betreft. Medisch Keuringsinstituut Nederland is niet verplicht tot verdere vergoeding van materiële en immateriële schade en kosten of eventuele gevolgschade, hoe dan ook genaamd en van welke aard dan ook.

Aandachtig

Wij begrijpen uw situatie

Deskundig

Wij geven u een eenduidig advies

Oplossingsgericht

Wij helpen u met het CBR proces