Privacy Statement

Het Medisch KeuringsInstituut Nederland verwerkt, beheert en beveiligt persoonlijke gegevens met de grootste zorgvuldigheid.

Het Medisch KeuringsInstituut Nederland zal geen persoonsgegevens aan derden verstrekken, tenzij deze derden aan hen per overeenkomst dezelfde vertrouwelijkheid is opgelegd, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat of u hiervoor zelf uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Werkingssfeer van dit privacystatement

Dit privacystatement geldt voor de persoonsgegevens, die in het kader informatieverstrekking en diensten worden verzameld door Het Medisch KeuringsInstituut Nederland. Er wordt onderscheid gemaakt tussen persoonsgegevens en verkeersgegevens.

Persoonsgegevens

Tijdens onze dienstverlening wordt er in sommige gevallen gevraagd naar persoonsgegevens. Deze omvatten bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum en kunnen worden gebruikt:

Om de dienstverlening technisch mogelijk te maken

·      Om in te schatten of de betreffende dienstverlening voor u bedoeld is

·      Om u te laten weten of de betreffende dienstverlening geschikt is voor u of niet

·      Om u inloggegevens te verstrekken voor deelname aan bepaalde dienstverlening

·      Om uw mening te vragen over de dienstverlening

·      Om u na het invullen van vragenlijsten persoonlijk te berichten

·      Om de dienstverlening te evalueren

·      Voor administratieve doeleinden

Verkeersgegevens

Bij het bezoeken van onze website worden verkeersgegevens geregistreerd. Deze omvatten bijvoorbeeld de datum van bezoek, de tijdsduur die u ingelogd bent, surfgedrag, IP-adressen en URL’s en kunnen gebruikt worden:

·      Voor beheertechnische doeleinden zoals voldoende servercapaciteit voor het aantal bezoekers

·      Voor administratieve doeleinden zoals de verwerking van declaraties

·      Voor het bepalen van de effectiviteit van dienstverlening en/of marketing.

Verstrekking van gegevens aan derden

Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan bedrijven en instellingen buiten Het Medisch KeuringsInstituut Nederland, tenzij:

Het Medisch KeuringsInstituut Nederland dit doet in het kader van wettelijke verplichtingen of als dit niet onverenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen.

Sites gelinkt aan websites van Het Medisch KeuringsInstituut Nederland

De websites van het Het Medisch KeuringsInstituut Nederland bevatten links naar sites die niet door of in opdracht van Het Medisch KeuringsInstituut Nederland zijn vervaardigd. Het Medisch KeuringsInstituut Nederland is niet aansprakelijk voor de inhoud van gelinkte sites en hoe die sites uw persoonsgegevens behandelen.

Cookies

Op de websites van Het Medisch KeuringsInstituut Nederland kan gebruik worden gemaakt van cookies. Deze kunnen gebruikt worden om de toegang te controleren en ter vergemakkelijking van het gebruik van bepaalde omgeving. U kunt uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer cookies worden aangemaakt.

Beveiliging gegevens

Het Medisch KeuringsInstituut Nederland maakt gebruik van beveiliging- of veiligheidsprocedures tegen diefstal, verlies en misbruik door derden en zorgt dat uitsluitend bevoegde personen toegang te geven tot uw persoonlijke gegevens. Als u de indruk heeft dat Het Medisch KeuringsInstituut Nederland gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Het Medisch KeuringsInstituut Nederland via steef@mkin.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar steef@. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Het Medisch KeuringsInstituut Nederland zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Bewaartermijn

Het Medisch KeuringsInstituut Nederland bewaart uw gegevens zolang deze actueel blijven voor het doel, of daarmee niet onverenigbare doelen, waartoe Het Medisch KeuringsInstituut Nederland deze gegevens heeft verzameld. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk of contractueel is vastgesteld.

Wijziging Privacyverklaring

Het Medisch KeuringsInstituut Nederland behoudt zich het recht deze privacy statement te wijzigen. De privacy statement is online beschikbaar voor inzage en kan op ieder gewenst moment geraadpleegd worden om zicht te krijgen op eventuele wijzigingen.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

Medisch KeuringsInstituut Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid als gevolg van diefstal van persoonsgegevens of eventuele schade als gevolg van diefstal van persoonsgegevens opgeslagen en beheert in systemen van Medisch KeuringsInstituut Nederland of door derden in systemen welke niet onder de directe controle van en verantwoordelijkheid van Medisch KeuringsInstituut Nederland vallen, tenzij deze het directe gevolg is van een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad van de verwerker van uw persoonsgegevens. In het voorkomende geval is vergoeding van de schade beperkt tot de direct geleden schade door degene wiens persoonsgegevens het betreft. Medisch KeuringsInstituut Nederland is niet verplicht tot verdere vergoeding van materiële en immateriële schade en kosten of eventuele gevolgschade, hoe dan ook genaamd en van welke aard dan ook.

ALGEMENE GEGEVENS

  • 020 – 261 25 60

  • info[at]mkin.nl

  • Postbus 17188
    1001 JD Amsterdam